Author: Lynn Evans

อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์

อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์

อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ของไทยได้เริ่มต้นขึ้นในปี พ.ศ. 2456 โดยที่มีบริษัทแรกคือ บริษัทปูซีเมนต์ไทยซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะทำการผลิตเพื่อทดแทนการนำเข้า และเพื่อให้มีอุตสาหกรรมที่ผลิตวัตถุดิบที่สำคัญในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง อุตสาหกรรมนี้อยู่ภายใต้การควบคลุมของรัฐบาลมาโดยตลอดนับตั้งแต่เริ่มต้น ดังนั้น นโยบายของรัฐบายจึงมีอิทธิพลอย่างมากต่อลักษณะโครงสร้างและการเจริญเติมโตของอุตสาหกรรมนี้ ซึ่งโดยแท้จริงแล้วส่งปลกระทบไปยังอุตสาหกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วย เช่น อุตสาหกรรมก่อสร้าง ปูนซีเมนต์มีชื่อเต็มว่า ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ มีลักษณะเป็นผงละเอียดสีเทา ใช้เป็นส่วนสำคัญในการทำคอนกรีต จะทำหน้าที่เป็นตัวประสานที่ช่วยยึดหิน ทราย และเหล็กให้ติดแน่นเป็นเนื้อเดียวกัน ถ้าไม่มีปูนซีเมนต์ยึดประสานไว้ ...

อุตสาหกรรมก่อสร้างอุตสาหกรรมก่อสร้าง

อุตสาหกรรมก่อสร้าง

          ในแวดวงของอุตสาหกรรม หลายๆ คนก็มักจะเข้าใจและจินตนาการไปว่าเป็นการผลิตสินค้าเพื่อจำหน่ายเพียงอย่างเดียวแต่อุตสาหกรรมนั้นแบ่งได้เป็นหลายอย่าง ซึ่งล้วนแล้วแต่มีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ ซึ่งอุตสาหกรรมเป็นตัวชี้วัดหนึ่งที่จะสามารถบอกได้ว่าประเทศนั้นเป็นประเทศแบบใด เช่น ประเทศที่พัฒนาแล้ว หรือประเทศที่กำลังพัฒนา           คงจะไม่ค่อยมีใครคุ้นกับอุตสาหกรรมก่อสร้าง แต่อุตสาหกรรมก่อสร้างเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะสาธารณูปโภค ซึ่งนอกจากจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนแล้วยังช่วยอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการ พัฒนาภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ อีกด้วย ซึ่งผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมก่อสร้างในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการ SMEs ...

ธุรกิจอุตสาหกรรมธุรกิจอุตสาหกรรม

ธุรกิจอุตสาหกรรม

ธุรกิจอุตสาหกรรม (Manufacturing) การประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม ได้แก่ ธุรกิจผลิตสินค้าเพื่ออุปโภค แบ่งเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้           2.1 อุตสาหกรรมในครัวเรือน จัดเป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ใช้แรงงานเฉพาะสมาชิกในครอบครัว ลงทุนไม่สูงนักส่วนใหญ่เป็นการใช้เวลาว่างจากการประกอบอาชีพหลัก คือ การทำนาทำไร่ ขณะที่รอเก็บเกี่ยวพืชผลก็ใช้เวลาว่างมาทำอุตสาหกรรมในครัวเรือน ได้แก่ อุตสาหกรรมทอผ้า ...